Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Kurk&Co 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Het aanbod
Artikel   4 – De overeenkomst
Artikel   5 – Herroepingsrecht
Artikel   6 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel   8 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel   9 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 10 – De prijs
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Klachtenregeling
Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 14 – Privacy beleid

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
4. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; – Kurk&Co.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
vanAlten.eu B.V.
Schroefstraat 26, 8223 ED Lelystad
Telefoonnummer: 0320 72 40 48 – 8:00-17:00 (ma-vr)
E-mailadres: klantenservice@kurkenco.nl
KvK-nummer: 69712018
Btw-identificatienummer: NL857979024B01

Artikel 3  Het aanbod
1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
3.Onder de garantie valt niet ; Verkleuringen. Kurk is een natuurproduct en kan dus van kleur veranderen na verloop van tijd. Onder invloed van zonlicht zal dit versnellen.   

Artikel 4 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Artikel 5 – Herroepingsrecht
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

4. Na melding van een retour heeft de consument NOGMAALS 14 dagen om het product daadwerkelijk retour te sturen. Maakt een consument gebruik van zijn retourrecht dan dient de ondernemer het gehele orderbedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen na de retour melding terug te storten.

 

Artikel 6  Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 7  Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Artikel 8 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

Artikel 9  Uitsluiting herroepingsrecht
1. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Artikel 10  De prijs
1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro’s inclusief btw en excl. Behandel- en verzendkosten.

Artikel 11  Levering en uitvoering
1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
2. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil.

4. Indien de ondernemer en de consument niet tot een oplossing komen, kan de consument zich richten tot het ODR platform.

Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Wanneer door de ondernemer gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Koopvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De consument kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de ondernemer deze Koopvoorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met de ondernemer in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de ondernemer vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 14 – Privacy beleid
1. Gebruikersgegevens algemeen
VanAlten.eu B.V. respecteert de privacy van haar klanten en de privacy van hun gegevens. U behoud alle rechten op de door u aan ons verstrekte gegevens. De aan vanAlten.eu B.V. verstrekte gebruikersgegevens zijn opgeslagen in een beveiligde locatie. Wij zullen uw gegevens niet verkopen, verhuren of gebruiken voor andere doeleinden dan in deze privacyverklaring zijn vermeld.
2. Waarom verzamelen wij uw gegevens?
VanAlten.eu verzameld gegevens van haar klanten die online een bestelling doen via kurkenco.nl. Hierbij vragen wij alleen om de gegevens die wij nodig achten voor het uitvoeren van de koopovereenkomst (naam, adres, email en telefoonnummer). De gegevens worden op eigen beveiligde servers opgeslagen of op beveiligde servers van derden.
VanAlten.eu B.V. bewaart de factuur gegevens van haar klanten gedurende zeven jaar in verband met de wettelijke aan haar gestelde fiscale bewaarplicht.
3. Toestemming
Door de diensten op kurkenco.nl te gebruiken en onze algemene voorwaarden te accepteren, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.
4. Gegevens en derde partijen
a. Mollie payments
Voor de betaling van uw bestelling maken wij gebruik van Mollie B.V.. Mollie B.V. is een erkend bedrijf dat betalingen verzorgt voor ondernemingen. Mollie B.V. zorgt ervoor dat de betaling veilig terechtkomt bij ons bedrijf. Informatie over het privacy beleid van Mollie B.V. vindt u hier: https://www.mollie.com/nl/privacy
b. Sendcloud
Wij delen de gegevens die betrekking hebben op het verzenden van uw bestelling met SendCloud Global B.V. voor het verzenden van uw bestelling en het aanbieden van een track en trace service. Deze gegevens worden voor 1 jaar bewaard door SendCloud Global B.V.
c. Google Analytics
VanAlten.eu verzameld via Google Analytics gegevens over wie onze website bezoekt (doelgroep), hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dit is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. Alle informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.
Google heeft een add-on gemaakt ‘Google Analytics Opt-out Browser Add-on’, die u kunt downloaden op uw computer. Google zorgt met de add-on dat websitebezoekers kunnen voorkomen dat hun gegevens worden gebruikt door Google Analytics.
5. Opvragen van gebruikersgegevens
Bij vragen over uw gegevens, het inzien van uw gegevens of het laten verwijderen van uw gegevens kunt u ons een email sturen op privacy@vanalten.eu.